Byggeplassledelse hos PORS Entreprenør AS

1. Prosjektplanlegging og Tidslinje Opprettelse

 • Prosjektplan: Detaljert plan som dekker alle aspekter av byggeprosjektet, inkludert ressurser, tidslinje, og budsjett.
 • Risikostyring: Identifisere, evaluere og implementere strategier for å håndtere potensielle risikoer på byggeplassen.

2. Koordinering av Team og Ressurser

 • Teamledelse: Tilordne og styre ulike team og individuelle roller for å sikre at prosjektets mål blir møtt.
 • Ressursforvaltning: Effektiv allokering og styring av menneskelige, materielle, og økonomiske ressurser.

3. Kvalitetssikring

 • Kvalitetsstandarder: Implementere og overvåke byggestandarder for å sikre at outputtet møter prosjektets krav.
 • Kontroll og Testing: Gjennomføre kontroller og tester for å validere at arbeidet er i samsvar med kvalitetskravene.

4. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) Håndtering

 • Sikkerhetsretningslinjer: Sikre at alle sikkerhetsprosedyrer og -protokoller er på plass og overholdes.
 • Ulykkesrespons: Ha klare prosedyrer og trening for å håndtere eventuelle ulykker eller nødsituasjoner.

5. Kommunikasjon og Rapportering

 • Kommunikasjonsplan: Etablere en klar plan for intern og ekstern kommunikasjon.
 • Fremskrittsovervåking: Overvåke og rapportere prosjektets fremdrift til alle relevante parter.

6. Underleverandør og Leverandørhåndtering

 • Kontrakter: Forvalte kontrakter og forhold med underleverandører og leverandører.
 • Koordinering: Sikre at materialer ankommer som planlagt og at underleverandører utfører arbeidet i henhold til planen.

7. Endringshåndtering

 • Evaluering av Endringer: Vurdere og beslutte om endringer i prosjektet skal implementeres.
 • Implementering: Justere planer og kommunisere endringer til relevante parter.

8. Dokumentasjon og Administrasjon

 • Dokumenthåndtering: Sørge for nøyaktig og effektiv håndtering av alle prosjektdokumenter.
 • Administrasjon: Håndtere alle administrative oppgaver, inkludert fakturering, lisensiering og tillatelser.

9. Sluttføring og Overlevering

 • Sluttkontroller: Gjennomføre nødvendige kontroller for å sikre at alt arbeid er fullført tilfredsstillende.
 • Overlevering: Sikre en jevn overlevering av prosjektet til klienten, inkludert all relevant dokumentasjon og garantier.

10. Etterprosjekt Gjennomgang

 • Feedback: Samle tilbakemeldinger fra teamet og klienten for fremtidig forbedring.
 • Evaluering: Gjennomgå prosjektet for å identifisere områder for forbedring og suksess.

Hvert byggeprosjekt kommer med sitt eget sett av unike utfordringer og krav, så det er avgjørende for PORS Entreprenør AS å ha en fleksibel tilnærming til byggeplassledelse som kan tilpasses etter behov. Gjennom en kombinasjon av godt teamarbeid, streng kvalitetskontroll, effektiv ressursstyring, og konsekvent kommunikasjon, strever selskapet for å levere prosjekter til rett tid og til budsjett, uten å ofre kvalitet eller sikkerhet.